99. ספרא דצניעותא – יישוב דברי האריז”ל והגר”א האם החסרון היה בחסדים או בגבורות