77 ספרא דצניעותא – דברי האר”י ז”ל והגר”א האם החסרון בגבורות או בחסדים, המשך