⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

41 ספרא דצניעותא – “תאנא דעד דלא הוה מתקלא”