120. ספרא דצניעותא – “איתקלו ביה אינון דלא אשתכחו”