פרשת ויצא – “ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה”